SYSTÉM FIRESTOP

SYSTÉM FIRESTOP

EFEKTÍVNA IZOLÁCIA VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBIA

Kompletné systémové riešenie protipožiarnej ochrany vzduchotechnického potrubia a potrubia na odvod dymu a tepla od spoločnosti Knauf Insulation.

Vzduchotechnické potrubia (VZT)

VZT potrubia okrem toho, že plnia svoju primárnu funk- ciu rozvodu tepla a vzduchu, či už čistého alebo toho znečisteného, musia spĺňať aj požiadavky na pasívnu požiarnu bezpečnosť. V prípade požiaru v jednom požiarnom úseku sa teda VZT potrubia nestanú šíriteľom plameňov, dymu a nebezpečného tepla do ostatných požiarnych úsekov po dobu nutnú na evakuáciu ohrozených osôb, prípadne na zásah hasičských záchranných zložiek.

Potrubia na odvod dymu a tepla (ODT)

Ide o potrubia, ktoré okrem funkcie rozvodu vzduchu alebo tepla, majú za úlohu v prípade požiaru zabez- pečiť odsávanie dymu a tepla z postihnutej oblasti a bezpečne ho odviesť von z budovy prostredníctvom špeciálnych ventilátorov. Takýmto spôsobom sa zabezpečuje aktívna ochrana obyvateľov alebo zasa- hujúcich hasičov. Takéto potrubia sú namáhané plameňmi a dymom nie len z vonkajšej strany, ale aj zo strany vnútornej.

Izolácia

Požadované požiarne odolnosti sa v hore uvedených prípadoch môžu dosiahnuť „obalením“ potrubí izoláciou na báze kamennej minerálnej vlny. Izolácia musí ochrániť potrubie pred ohňom a teplom z vonka- jšej strany v prípade VZT alebo aj zo strany vnútornej v prípade potrubia ODT. Systém FIRESTOP je komplet- né riešenie s použitím izolácie na báze kamennej minerálnej vlny pre rôzne požiarne odolnosti (EI 30 až EI 180) VZT alebo ODT, či už pre vodorovné alebo zvislé potrubia.

Funkcia systému FIRESTOP

VZT - Systém izolácie FIRESTOP VZT slúží na zabránenie šíreniu požiaru cez VZT potrubie (alebo jeho prestupy) z jedného požiarneho úseku do druhého požiarneho úseku. Táto požiarna odolnosť je deklarovaná na celistvosť a teplotu (EI) v trvaní 30, 45, 60 a 90 min. pri vodorovnom a 120 alebo 180 min. pri zvislom štvorhrannom potrubí. Taktiež je deklarovaná v trvaní 30, 60 min. pri zvislom a vodorovnom kruhovom potrubí a 90 min. pri zvislom kruhovom potrubí.

ODT - Systém izolácie FIRESTOP MULTI ODT slúží na protipožárnu ochranu potrubia, odsavanie dymu a tepla z miesta so vzniknutým požiarom a úsekov, cez ktoré toto prechádza. Táto požiarna odolnosť je deklarovaná v trvaní 30 min. pre vodorovné aj zvislé a 45 min. pre vodorovné potrubie.

Prečo použiť systém FIRESTOP?

Vyhovujúce riešenie na sprísňujúce sa legislatívne požiadavky

Bezpečnosť užívateľov a obyvateľov stavieb je na prvom mieste, taktiež to potvrdzuje sprísňujú- ca sa legislatíva v oblasti pasívnej, ale aj aktívnej požiarnej bezpečnosti. Systém FIRESTOP VZT prispieva k zvyšovaniu pasívnej bezpečnosti a stavieb a systém FIRESTOP ODT v kombinácii so správne navrhnutým odsávacím zariadením vytvára vysoko účinnú aktívnu zložku proti- požiarnych systémov.

Tri v jednom

Ako hlavný komponent v systéme FIRESTOP sa používajú izolačné materiály (dosky, rohože, lamelovo skružovateľné pásy). Okrem toho, že tieto izolanty nie sú horľavé, vynikajúco tepelne izolujú, dokážu taktiež eliminovať hluk vznikajúci a šíriaci sa v klimatizačných jednotkách.

Cenovo výhodné riešenie

Systém FIRESTOP je navrhnutý a odskúšaný tak, aby zabezpečil maximálny efekt za cenu, ktorá je najvýhodnejšia v porovnaní s cenami dostupných riešení na našom trhu.

Kompletné systémové riešenie

Systém FIRESTOP je riešenie, ktoré zákazníkom ponúkame ako balík všetkých potrebných prvkov od najdôležitejšej izolácie až po posledný, no nemenej dôležitý spojovací komponent.

Certifikované riešenie pre celú EU

Systém FIRESTOP bol odskúšaný a klasifikovaný skúšobňou FIRES s.r.o. ktorá je akreditovaná ako EU skúšobňa. Všetky výsledky a systémy je možné použiť v krajinách EU.

Jednoduchá aplikácia

Systém FIRESTOP bol navrhovaný a vyvíjaný v spolupráci s realizačnými firmami, vďaka čomu prioritou nebola len finálna požiarna odolnosť, ale aj jednoduchá a časovo nenáročná montáž. Mokré lepiace procesy boli eliminované na minimum. V systéme FIRESTOP sa izolácia na potru- bie upevňuje navarovacími tŕňmi a spoje dosiek sú realizované na tupo alebo polodrážkou vyrezanou špeciálnym nožom.

Legislatíva

Systémové riešenie FIRESTOP pre vzduchotechnické potrubie (ďalej len VZT) a potrubie na odvod dymu a tepla (ďalej len ODT) je navrhované v zmysle zákona o požiarnej ochrane č.314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi, Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z.z o technických požiadavkách protipožiarneho zabezpečenia pri výstavbe a užívaní stavieb, STN 92 02 01 1až 4 o pož. bezpečnosti stavieb a STN EN 12 101 1-10.

Skúšanie a klasifikácia

Proces skúšania: Systém FIRESTOP MULTI VZT pre vodorovné hranaté potrubie bol skúšaný podľa skúšobnej metódy, uvádzanej v STN EN 1366-1: 2001. Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení.

Časť 1: Vzduchotechnické potrubia Systém FIRESTOP MULTI ODT pre vodorovné a zvislé hranaté potrubie bol skúšaný podľa skúšobnej metódy uvádzanej v STN EN 1366-8: 2005. Skúšanie požiarnej odolnosti prevádz- kových zariadení.

Časť 8: Potrubia na odvod splodín horenia. Tieto skúšky boli vykonané spoločnosťou FIRES, s.r.o., autorizovanou osobou pod registračným číslom SK01, so sídlom: Osloboditeľov 282, Batizovce, Slovenská republika. Číslo skúšobného protokolu FIRES-FR-048-12-AUNE (vodorovné vzduchotechnické potrubie, požiar zvonka), FIRES-FR-030-12-AUNE (vodorovné vzduchotechnické potrubie, požiar zvnútra) a FIRES-FR- 023-12-AUNE (zvislé vzduchotechnické potrubie, požiar zvnútra).

Systém FIRESTOP MULTI VZT pre vodorovné hranaté potrubie je klasifikovaný podľa STN EN 13501-3+A1: 2010 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 3: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti výrobkov a prvkov používaných v prevádzkových zariadeniach stavieb. Potrubia s požiarnou odolnosťou a požiarne klapky (konsolidovaný text).

Systém FIRESTOP MULTI ODT pre vodorovné a zvislé hranaté potrubie je klasifikovaný podľa STN EN 13501-4+A1: 2010. Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 4: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti prvkov zariadení na odvod splodín horenia (konsolidovaný text).

Na vyžiadanie je možné zaslať protokoly o klasifikácií požiarnych odolností: FIRES-JR-047-12-NURE (ODT) a FIRES-JR-046-12-NURE (VZT).

Druhy protipožiarnych izolácií a výsledné požiarne odolnosti:

Systém Druh potrubia Požiarna odolnosť Tvar potrubia Orientácia potrubia Izolačný materiál
FIRESTOP VZT EI180 HTB 660 AluR 80 mm
FIRESTOP VZT EI120   HTB 660 AluR 80 mm
FIRESTOP VZT EI90 HTB 660 AluR 80 mm
FIRESTOP MULTI ODT EI30   HTB 660 AluR 80 mm
FIRESTOP MULTI ODT EI45 HTB 660 AluR 80 mm
FIRESTOP VZT EI30 HTB 550 AluR 40 mm
FIRESTOP VZT EI45 HTB 550 AluR 40 mm
FIRESTOP VZT EI60 HTB 550 AluR 40 mm
FIRESTOP VZT EI30 LMF 10 AluR 40 mm
FIRESTOP VZT EI60 WM 640 AluR 80 mm
FIRESTOP VZT EI90 WM 640 AluR 80 mm

Viac informácií o popise systému FIRESTOP a nasledujúcich bodoch:

  • Požiadavky na potrubie
  • Požiadavky na izoláciu
  • Požiadavky na prestup cez požiarnu deliacu stenu
  • Požiadavky na realizáciu systému
  • Systém je tvorený iba originálnym príslušenstvom
  • nájdete v brožúre FIRESTOP MULTI a na webovej stranke http://www.knaufinsulation.sk/poziarna-ochrana

Súbory na stiahnutie

Logo Knauf Insulation
Varovanie

ZATVORIŤ